امروز مردم ایران شاهد نمایشهای خیابانی جمهوری اسلامی در تهران و چند شهر دیگر، علیه اعتراضات عدالتخواهانه مردم آزادیخواه بوند. سران حکومت با بسیج مواجب بگیران خود، با بسیج گله ای از آخوند و بسیجی و لباس شخصی و نیروهای اطلاعاتی و مسلح، در لباس "مردم عادی" و به نام آنها، با تعطیل کردن ادارات دولتی و گرو گرفتن نان کارمندان این ادرات برای حضور در این نمایش ارتجاعی، تلاش کردند قدرت نمایی کنند و جامعه را مرعوب کنند.
این تحرکات نوعی دیگر و شکل دیگری از بسیج و لشکر کشی توسط همین نیروها در لباس واقعی خود به عنوان پلیس، گارد ضد شورش، سپاه ، بسیج و قمه کش در خیابان و حمله به اعتراضات مردمی است که، به فقر و محرومیت خود، به بی عدالتی و استبداد و به حاکمیت اقلیتی استثمارگر، اعتراض دارند و با صدای رسال اعلام میدارند که جمهوری اسلامی نمیخواهیم.
این نمایش مسخره به نام مردم ایران، نه کسی را مرعوب میکند و نه کسی را فریب میدهد. همه میدانند این رژه استبداد و این صدای پوتینهای مزدوران مسلح و غیر مسلح آنها، صدای حاکمین و مدافعان و جیره خواران آنها از مساجد تا زندان و مراکز امنیتی و نظامی است که شش روز است با اولین اعتراض ما محرومان، از ترس خوابشان پریده است. مردم این نمایش مسخره را میشناسند و نه مرعوب میشوند و نه تسلیم.
این نمایش نشانه استیصال است نه قدرت جمهوری اسلامی. میدانند طی شش روز گذشته قدر قدرتی شان شکسته شده. این نمایش مسخره به نام مردم ایران، تنها نفرت و بیزاری محرومان جامعه و دهها میلیون انسان شریف و حق طلب را بیشتر و بیشتر و طول عمر حاکمین را کوتاهتر میکند.
مردم آزادیخواه جامعه ای آزاد و برابر را میخواهند، رفاه و آسایش و امنیت و آزادی را میخواهند. تحرک اولیه محرومان در جامعه که امروز ششمین روز آن است، مستبدین و مرتجعین حاکم را ترسانده است و حاکمیت آنها را لرزانده است.
مردم آزادیخواه به چیزی کمتر از رفتن جمهوری اسلامی قانع نیستند.این اولین گام ما برای تامین دنیای انسانی و برابر است.

زنده باد آزادی، رفاه و امنیت
مرگ بر جمهوری اسلامی
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست (خط رسمی)
١٣ دیماه ١٣٩٦- سوم ژانویه ٢٠١٨

اعلامیه شماره ٤ حزب حکمتیست (خط رسمی)