زنده باد روز دانشجو!

 به مناسبت روز دانشجو، امسال بار دیگر دانشگاهها تریبون رساندن صدای محکم اعتراض میلیونی شهرندان در ایران بود! تریبون سراسری اعتراض  به بی حقوقی مطلق طبقه کارگر، به ستم و محرومیت مطلق شهروندان در مناطق دورافتاده تر، به  فقر و بی افقی دانشجوی محروم، به خصوصی شدن و پولی شدن امکان دسترسی به آموزش و نیازهای اولیه زندگی، به فساد افسارگسیخته حاکمیت، و  به تبعیض و تحقیر تعمیم یافته جنسیتی بود! از این تریبون بعلاوه  کیفرخواست قربانیان چهاردهه حاکمیت نیز به میان آمد!

 مراسم  روز دانشجو، شانزده آذر امسال، به دلیل تعطیلات، روزهای سیزده و چهارده آذر و در اکثر دانشگاههای سراسر ایران، در اشکال مختلف، سخنرانی و سمینار و تحصن و اجرای نمایشات متعدد، برگزار شد. مراسم امسال، نه یک مراسم فرمایشی و دولتی، که تماما یک سلسله مراسم دانشجویی بود که توسط جوانان رادیکال، عدالتخواه و ضدجنگ، برگزار شد!

باردیگر امسال به مناسبت شانزده  آذر، دانشگاهها به تسخیر دانشجویان معترض و پرشور درآمد و از سنگر دانشگاه به سمت  تبعیض  و بی حقوقی، نابرابری و فقر، جنگ افروزی و فساد و سرکوب و عاملین آن،  از همه طرف،  تعرض شد!

 در این روز،  روحانی، دولت اعتدال، احمدی نژاد و جبهه اصلاحات، جرات نکردند از  سنگر دانشگاه برای  برگزاری مراسم دولتی و بهربرداری برای تسویه حساب های درونی خود، استفاده کنند! امسال روز دانشجو، به حکم دانشجویان درب دانشگاهها برروی حکومت و عوامل آن، بسته ماند و دانشگها ها تماما در تسخیر دانشجویان عدالتخواه و ضدجنگ درآمد.  

این دستاورد را باید گرامی داشت! باید از آن محافظت کرد! باید آن را از تعرض نیروهای امنیتی، تحرکات تفرقه افکنانه و تلاش های وزارت اطلاعات و گماشتگان اش، مصون داشت.

 

 

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست(خط رسمی)

١٥ آذر ١٣٩٦- ٥  دسامبر ٢٠١٧