با نزديک شدن موعد رفراندم در ٢٥ سپتامبر در کردستان عراق، تلاش و فشار دولتهاي غربي براي تعويق آن، خط و نشان کشيدن و تهديدات دولت عبادي و دولتهاي ايران و ترکيه عليه مردم کردستان افزايش يافته است.
دول غربي و در راس آنها امريکا، بريتانيا و فرانسه براي به تعويق انداختن رفراندم با وعده شروع مذاکرات اربيل و بغداد زير نظارت "جامعه بين الملل"، تلاش ميکنند و همزمان دول مرتجع منطقه دست به تحريکات و تهديدات نظامي زده اند.
ترکيه در ادامه مخالفتهاي خود دست به مانور نظامي در مرزهاي خود با کردستان عراق زده است و ايران نيز تهديد به بستن مرزهاي خود با کردستان عراق، باز گذاشتن دست حشدالشعبي و تغيير سياست نسبت به نيروهاي اپوزيسيون خود در اقليم کردستان کرده است. بعلاوه پارلمان عراق دست عبادي را در هر اقدامي از جمله اقدام نظامي باز گذاشته است. اخيرا نيز تحريکات قومي - مذهبي از جانب جريانات مرتجع از هر طرف دامن زده شده است. مستقل از اهداف بارزاني و احزاب ناسيوناليست کرد، بايد در مقابل اين تهديدات ايستاد و از رفراندم و استقلال کردستان بعنوان حق ابتدايي مردم کردستان و همه مناطق مورد منازعه، براي پايان دادن به نفاق و کشمکش خونين قومي و مذهبي که چندين دهه است در عراق اعمال ميشود، دفاع کرد. دولتهاي غربي و در راس آن دولت آمريکا، عبادي و دولتهاي مرتجع ايران و ترکيه نه تنها حق هيچ دخالتي در رفراندم ندارند که همگي از عاملين جهنمي هستند که به مردم عراق و کردستان تحميل شده است.
ترديدي نيست که بارزاني و احزاب ناسيوناليست و مذهبي در کردستان، بر اساس منافع خود و در جواب به مشکلات بورژوازي کرد گردن به رفراندم گذاشته اند. اما اين حق مردم کردستان است که ميان ماندن با عراق يا تشکيل دولتي مستقل، آزادانه انتخاب کند. هر گونه بند و بست بر سر حق مردم کردستان، هر گونه معامله و امتياز گيري به نام آنها زير هر بهانه اي محکوم است.
بايد به فدراليسم قومي در عراق، که جز دامن زدن به نفرت و کشمکشهاي قومي و مذهبي و جنگهاي خونين ارمغاني نداشته است، کشمکشي که دهها سال است بورژوازي کرد و عرب بر روي آن سرمايه گذاري کرده و از آن ارتزاق ميکنند، از طريق رفراندم پايان داد.
امروز از دولت عبادي تا حشدالشعبي و انواع گروههاي قومي و مذهبي به نام "تماميت ارضي عراق" و اهميت "عراق يکپارچه"، در تلاش بسيج مردم محروم عراق عليه مردم در کردستان اند. همزمان ناسيوناليستهاي کرد در کردستان و منطقه نيز با تحريک قومي و باد زدن تعصبات کور ناسيوناليستي و...، به نفاق و دشمني ميان مردم محروم کردستان با عراق بيشتر دامن ميزنند. چنين تحريکاتي اقدامي عليه کل طبقه کارگر و مردم محروم عراق و عليه مردم زحمتکش کردستان است. جنگ بارزاني و طالباني با عبادي و تمام روساي ريز و درشت حاکم بر عراق جنگ ما نيست. کارگران و مردم زحمتکش در عراق و کردستان مستقل از هويتهاي قومي و مذهبي که براي آنها تراشيده اند، همسرنوشتند.
متاسفانه امروز همسرنوشتي مردم عراق به نام "کرد" و "عرب"، "شيعه"، "سني" و...، در جدال خونيني که بورژوازي و دولتهاي قومي-مذهبي در عراق و کردستان به مردم تحميل کرده است، چنان لطمه خورده که امکان همزيستي مشترک از آنان سلب شده است. رفراندم حق مردم کردستان براي نجات از چنين وضعيتي است.
امروز و در چنين اوضاعي احتياج به هوشياري بالايي از هر طرف است. دفاع از حق مردم کردستان براي انجام رفراندمي آزاد و دور از هر نوع اعمال فشاري، وظيفه هر کارگر هوشيار و هر زن و مرد آزاديخواهي در عراق است. حمايت از مردم کردستان براي رفراندمي آزاد، قدم بزرگي براي تامين نزديکي بيشتر و تقويت احساس همسرنوشتي در آينده کل طبقه کارگر عراق و کردستان و مردم زحمتکش است. اين ضامن سد بستن در مقابل دولت مرتجع عراق و هر دار و دسته و جريان آدم کشي است که به نام "تماميت ارضي عراق"، مردم محروم و همسرنوشت را در کرکوک و شهرهاي ديگر به جان هم بيندازند. همزمان هوشياري کارگران و مردم آزاديخواه کردستان در دفاع از رفراندم و مقابله با بند و بستهاي احتمالي بارزاني و شرکايش در قدرت، مقابله با هر نوع تحريکات قومي و مذهبي، اولين قدم براي تضمين زندگي انساني و ممانعت از جنگهاي صليبي است که مرتجعين آنرا مهندسي ميکنند.
تضمين يک رفراندم آزاد و امن، به دور از هر نوع اعمال فشاري چه از طرف احزاب حاکم در کردستان عراق و چه تهديدات دولت عراق، ترکيه و ايران و جريانات باند سياهي چون حشد الشعبي و تامين امنيت مردم در کردستان عراق، وظيفه سازمان ملل و "مراجع بين المللي" است. همزمان بايد همه نيروها و دولتهاي منطقه، منجمله دولت اقليم و همه احزاب ناسيوناليست در کردستان عراق، را وادار کرد که نتيجه رفراندم و را برسميت شناخته و به راي و اراده مردم کردستان احترام بگذارند.

حزب کمونيست کارگري حکمتيست(خط رسمي)
١٨ سپتامبر ٢٠١٧