ثريا شهابي: انتشار عکس روحاني در فضاي مجازي، در لباس کوهنوردي، بدون عبا و عمامه و در ظاهر آدميزاد، در ايام نوروزي و بعنوان کمپين انتخاباتي، خيلي ها را خنداند! و بعضي ها را هم به شعف آورد. خنده کساني که خنديدند طبيعي است اما شعف کساني که قند در دلشان آب شد و اين را نشان اصلاحات و بهبود در جمهوري اسلامي ميدانند، رقت انگيز است.
که اگر برجام مرده بدنيا آمد و خبري از گشايش اقتصادي و کاهش فشار اقتصادي و مهار عنان گسيخته بيکاري نيست، در عوض، جمهوري اسلامي مکلا، شيک، شسته رفته و عطر و ادکلن زده، تر و تازه به بازار امد!
چه کسي گفته است ”ايت الله“ خامنه اي و ”حجت الاسلام“ روحاني يا رفسنجاني ...، (پازلي که رفسنجاني را با حمل مدالي مبهم دفن کرد) از قافله تبليغات اسلام زدايي هيئت حاکمه ايران، مستثني هستند.
اگر احمدي نژاد پيام تويتري به انگليسي ميفرستد و ترامپ را در نامه اش نصيحت ميکند، ”حجت الاسلام“ دکتر رئيس جمهور چرا قر و قميش بيشتري نيايد و پيام اسلام زدايي، عقب نشيني و عوام فريبي نفرستند! حقوق شهروندي روحاني که سرمايه توليد خرواري جوک و کمدي شد، به اضافه مقداري کوتاه کردن ريش و پشم و پنهان کردن تسبيح، شايد بتواند بازار انتخابات را گرم کند و در مقابل وعده هاي مستضعف پناهي احمدي نژاد، وعده گشايش سياسي دهد! اما اين قمار هزينه سازي است.
عکس و لبخند ها و عشوه هاي اطوکرده روحاني و همه سران حکومت در فضاي مجازي، بيش از هرچيز گوياي حال زار طيفي از مرتجعين ضد شادي و زندگي انساني است که امروز براي جلب اعتماد مردم تحت حاکميت که برايشان ذره اي اعتماد برجاي نمانده است، حاضر به هرنوع دلقک بازي هستند.
از اين بالماسکه اما بايد استقبال کرد! از عقب نشيني هيئت حاکمه زير فشار اسلام زدايي در بطن جامعه، بايد استقال کرد! از توابيت هاي داوطلبانه و ”غلط کرديم که داعش بازي در آورديم و سرکوب کرديم“ هاي داوطلبانه مقامات، هرچند عوامفريبانه، پوچ و بي محتوا است، بايد استقبال کرد. مگر نه اينکه مقام امنيتي ديروز و دکتر ريس جمهور امروز فرموده است کسي حق دخالت در زندگي خصوصي مردم را ندارد. مگر نه اينکه مقام معظم که يک کلمه ابراز انزجار نوشتاري از ايشان ۱۶ سال حکم زندان دارد، فرموده است که بايد به وضع اسفناک اقتصادي مردم رسيدگي کرد! بايد يقه هرکسي که در زندگي مردم دخالت ميکند، گماشتگان و نيروهاي انتظامي و گشت ها و ... را گرفت و حرف هاي بي مايه حجت الاسلام خود خلح لباس کرده را، حرف هاي بي مايه ايشان در مورد عدم دخالت در زندگي خصوصي مردم را، برسرشان کوفت. بايد يقه هر مقام مسئولي که به خيل عظيم بيکاران و کساني که دست شان به حداقل معاش انساني و مداوا و سلامت و مسکن و آموزش و پرورش نمي رسد، کسي که جواب نمي دهد، سر ميدواند، فريب ميدهد، را گرفت و مجبورش کرد که فوري و همين امروز جواب دهد! بايد يقه کسي که وعده ميدهد و دعوت به صبر ميکند و برآورده شدن خواست ها را به بعد از انتخابات حواله ميکند، را گرفت و حق خود را امروز از حلقوم شان بيرون کشيد! بايد از اين عقب نشيني ها، از اين ابراز ندامت ها، از اين اعتراف به شکست ها، چه در بعد ايدئولوژي اسلامي در ايران، چه در بعد اقتصادي، چه در بعد اجتماعي و فرهنگي و سياسي، آنهم از جانب مقامات هنوز در حاکميت، استفاده کرد.
ما مشتاقانه منتظر خلع لباس جمعي آقايان و کشف حجاب جمعي خانم هاي جمهوري اسلامي ايران هستيم. باوجودي که ميدانيم نهايتا پائين بالا را نه تنها خلع لباس و تسبيح و عبا و عمامه، که خلع مقام و خلع مسئوليت و خلع حاکميت ميکند و براي هميشه به اقتدار سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شان پايان خواهد داد.
روحاني و خامنه اي و کل دوبال نظام، با عمامه و بي عمامه، بايد دعا کنند که جهان و خاورميانه همچنان پر تنش و ناآرام بماند، تا آنها فرصت ادامه دادن اين دلقک بازي ها را پيدا کنند.