دریا آرام نمی گیرد مگر لکه‌ی خمینی پاک شود از ماه
جمهوری اسلامی و معضل انتخابات
انقضاء مشروعيت نظام!
قدرت سیاسی! و سوپرمارکت انواع رئیس جمهور
نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی: روحانی اول، رئیسی سوم
به کارگران و فعالین کارگری در کردستان
باز هم انتخابات، باز هم فریب و باز هم فرصت طلبی!
انتخابی در کار نیست در مراسم تحقیر و اعلام بی حقوقی خود شرکت نکنید!
انتخابات، رضا پهلوي و طبقه کارگر
در کمين مخالفان نظام!
عقربه های ساعت به عقب باز نمی گردد
باید خود را برای تعرض آماده کرد؛ نگاهی به سال گذشته
انتخابات و کسالت "اپوزیسیون بورژوایی"
روحانیت خلع لباس به بازار آمد! مژده به اپوزیسیون خوش خیم نظام
انتخابات پیش روی جمهوری اسلامی و مسائل حول آن
آشتی ملی یا بی افقی سیاسی
آشتی ملی معنا ندارد؟
از بيانيهء رفراندوم استقبال می کنيم! شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
چهل سال بعد!
منشور "جنبش استقلال و آزادی کردستان"
بیانیه هیات تدارک جنبش آزادی و استقلال کردستان
Support women’s movement in Iran
تلاش بیهوده حجاریان
بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره درخواست برگزاری یک گردهمایی در تهران از طرف جبهه ملی ایران
پیروزی جنبش گرسنگان در ایران را باید تضمین کرد!
ماشین جنگی اردوغان را باید افسار زد!
دست حاکمیت شکنجه گر را کوتاه کنیم!
حزب حکمتيست (خط رسمي): دولت آلمان شریک جرم جانیان در ایران
Workers' Liberty: The rebellion in Iran: Iranian socialists speak
اتحاد جمهوریخواهان: بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کنید! به سرکوب اعتراضات مردم پایان دهید!
حزب حکمتیست (خط رسمی): شاهرودی باید بازداشت و به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و مجازات شود!