دریا آرام نمی گیرد مگر لکه‌ی خمینی پاک شود از ماه
جمهوری اسلامی و معضل انتخابات
انقضاء مشروعيت نظام!
قدرت سیاسی! و سوپرمارکت انواع رئیس جمهور
نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی: روحانی اول، رئیسی سوم
به کارگران و فعالین کارگری در کردستان
باز هم انتخابات، باز هم فریب و باز هم فرصت طلبی!
انتخابی در کار نیست در مراسم تحقیر و اعلام بی حقوقی خود شرکت نکنید!
انتخابات، رضا پهلوي و طبقه کارگر
در کمين مخالفان نظام!
عقربه های ساعت به عقب باز نمی گردد
باید خود را برای تعرض آماده کرد؛ نگاهی به سال گذشته
انتخابات و کسالت "اپوزیسیون بورژوایی"
روحانیت خلع لباس به بازار آمد! مژده به اپوزیسیون خوش خیم نظام
انتخابات پیش روی جمهوری اسلامی و مسائل حول آن
آشتی ملی یا بی افقی سیاسی
آشتی ملی معنا ندارد؟
دست حاکمیت شکنجه گر را کوتاه کنیم!
حزب حکمتيست (خط رسمي): دولت آلمان شریک جرم جانیان در ایران
Workers' Liberty: The rebellion in Iran: Iranian socialists speak
اتحاد جمهوریخواهان: بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کنید! به سرکوب اعتراضات مردم پایان دهید!
حزب حکمتیست (خط رسمی): شاهرودی باید بازداشت و به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و مجازات شود!